drukuj

2017-08-18 10:59:46

Powiatowa Rada Rynku Pracy


Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Rada działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dna 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy.

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Ponadto w skład Rady mogą być powołani trzej przedstawiciele spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania Rady.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in. :

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 • opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji, zwrotu pożyczek z Funduszu Pracy lub jednorazowo przyznanych środków zgodnie z art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy, informacji o stanie bezrobocia w powiatach oraz wypracowywanie stosownych wniosków i sprawozdań,
 • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Powiatowa Rada Rynku pracy opiniuje:

1) celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

 1. liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
 2. zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
 3. koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

2) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;

3) celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności:

 1. kryteria doboru bezrobotnych,
 2. zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.).                                                                   

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Michał Skawiński
Data powstania: 18.08.2017 09:59
Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2019 10:21
Liczba wyświetleń: 394

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Powiatowa Rada Rynku Pracy 18.08.2017 10:00 Michał Skawiński
2 Powiatowa Rada Rynku Pracy 18.08.2017 09:59 Michał Skawiński