drukuj

2017-02-09 12:59:41

regulamin pracy


                                                                                                                                    Załącznik nr 1

                                                                                                                                    do Zarządzenia nr 2

                                                                                                                                  Dyrektora PUP w Pyrzycach

                                                                                                                                    z dnia 07.02.2017 r.

 

 

 

 

Regulamin Pracy  
Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach Rozdział I  
Postanowienia wstępne


§ 1


Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pyrzycach, a także związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.


§ 2


Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.


§ 3


Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Urzędzie - rozumie się przez to Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach,
2. Pracodawcy lub Dyrektorze Urzędu - rozumie się przez to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach,
3. Pracowniku - rozumie się przez to wszystkie osoby zatrudnione w Urzędzie,
4. Regulaminie - rozumie się przez to Regulamin Pracy.

 

Rozdział II
Obowiązki pracodawcy

§ 4


1. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
a) zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz podstawowymi uprawnieniami,
b) zaznajomić pracowników podejmujących pracę z niniejszym regulaminem, przepisami
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami ochrony przeciwpożarowej,
c) zapoznać pracowników z polityką bezpieczeństwa i instrukcją zarządzania systemu informatycznego,
d) zaznajomić pracowników podejmujących pracę z przepisami dotyczącymi zachowania tajemnicy służbowej,
e) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników - przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji - wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
f) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
g) przeciwdziałać mobbingowi,
h) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w tym zakresie,
i) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
j) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
k) wydawać potrzebne pracownikom materiały do pracy,
l) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne i kulturalne potrzeby pracowników,
ł) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
m) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników,
n) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
o) udostępniać pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania
w zatrudnieniu,
p) w ramach szkolenia wstępnego informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami.

2. Pracodawca zapoznaje pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy oraz każdorazowo na życzenie pracownika.
3. Regulamin znajduje się do wglądu w dziale organizacyjnym Urzędu.

 

Rozdział III
Obowiązki pracownika

§ 5


Obowiązki pracowników będących pracownikami zespolonej administracji samorządowej odpowiednio regulują:
a) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902).
b) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm).

§ 6


Pracownik jest obowiązany w szczególności:
a) rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę,
b) stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne
z przepisami prawa lub umową o pracę,
c) przestrzegać ustalonego czasu pracy,
d) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku,
e) przestrzegać instrukcji zarządzania systemem informatycznym i polityki bezpieczeństwa,
f) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
g) dbać o dobro Urzędu, chronić jego mienie i użytkować je zgodnie z przeznaczeniem,
h) dążyć do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejmować w tym celu odpowiednie inicjatywy,
i) reagować w sposób rzeczowy na krytyczne uwagi interesantów oraz skargi i wnioski dotyczące Urzędu,
j) przestrzegać tajemnicy służbowej i państwowej, określonej w odrębnych przepisach,
k) pogłębiać wiedzę i podnosić kwalifikacje zawodowe,
l) przestrzegać w Urzędzie zasad współżycia społecznego,
ł) dbać o czystość i porządek wokół stanowiska pracy,
m) należycie zabezpieczyć, po zakończeniu pracy urządzenia i pomieszczenia w tym:
- zabezpieczyć dokumenty, druki firmowe, pieczątki, stemple itp. przed udostępnieniem osobom niepożądanym,
- wyłączać z sieci elektrycznej użytkowane urządzenia elektryczne,
- zamykać okna i pomieszczenia oraz zostawiać klucze w miejscu do tego wyznaczonym,
n) odchodząc z pracy - rozliczyć się ze swoich zobowiązań, a zwłaszcza z przedmiotów, które pracownik pobrał do użytku w związku z wykonywaną pracą.

§ 7


1.Wstęp i przebywanie pracownika na terenie Urzędu w stanie po spożyciu alkoholu jest zabronione.
2. Na teren Urzędu nie wolno wnosić alkoholu.


§ 8


1. Zobowiązuje się pracowników do:
a) nieopuszczania stanowiska pracy w czasie pracy, bez zgody przełożonego,
b) niedokonywania samowolnego demontażu urządzeń oraz ich naprawy bez zgody przełożonego.
2. Opuszczenie stałego miejsca pracy w godzinach pracy dozwolone jest, niezależnie od celu wyjścia, po uprzednim uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego i wpisaniu się do książki ewidencji wyjść służbowych lub prywatnych, znajdującej się w sekretariacie Urzędu.


§ 9


Na terenie Urzędu wprowadza się zakaz palenia tytoniu:
a) na konferencjach i naradach,
b) w pomieszczeniach pracy i pomieszczeniach socjalnych, z wyjątkiem palarni lub miejsc wydzielonych do palenia, odpowiednio oznakowanych i wyposażonych.

 

Rozdział IV
Czas pracy


Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji Urzędu (w jego siedzibie) lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

§ 10


1. Czas pracy pracowników Urzędu i filii wynosi 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. Obowiązuje 8-godzinny dzień pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
3. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.
4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzędu może dokonać ewentualnych zmian czasu pracy.
5. Czas pracy w Urzędzie nie obejmuje pracy w porze nocnej.


§ 11


1. Wszyscy pracownicy obowiązani są codziennie, przed podjęciem pracy, do podpisania listy obecności.
2. Niedopuszczalne jest podpisanie listy obecności za dzień ubiegły lub następny, jak również za innego pracownika.
3. Każdy pracownik powinien stawiać się do pracy w takim czasie, by w godzinie rozpoczęcia pracy znajdował się na swoim stanowisku pracy.

§ 12


1. Lista obecności powinna być kontrolowana codziennie z chwilą rozpoczęcia pracy przez Dyrektora Urzędu lub upoważnionego pracownika.
2. Nieobecność pracownika w pracy winna być odnotowana na liście obecności
z zaznaczeniem, czy jest to nieobecność usprawiedliwiona.
3. W czasie nieobecności pracownika jego bezpośredni przełożony decyduje o tym, komu praca ma być zastępczo przydzielona.
4. Pracownik powinien - jeżeli jest to możliwe - każdorazowo uprzedzić pracodawcę
o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy.
5. Zawiadomienie powinno nastąpić osobiście, za pośrednictwem poczty, telefonu lub bliskiej osoby.Rozdział V
Urlopy i zwolnienia od pracy


§ 13


1. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy Urzędu.
2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników.
3. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy (osoby upoważnionej) na wniosku urlopowym.
4. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopowym.
5. Część urlopu niewykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego- pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
6. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca III kwartału następnego roku kalendarzowego.
7. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby pracował.
8. Pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielania urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
9. Przed rozpoczęciem urlopu pracownik powinien załatwić przydzielone mu sprawy. Sprawy nie załatwione powinien przekazać pracownikowi, który go zastępuje.

§ 14


1. Pracownikowi na jego pisemny wniosek może być udzielony urlop bezpłatny.
2. Wniosek powinien zawierać czas trwania urlopu bezpłatnego i powinien być złożony co najmniej 7 dni przed wskazanym przez siebie terminem skorzystania z tego urlopu.
3. Urlop bezpłatny może być udzielony, po wcześniejszym wykorzystaniu przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

§ 15


W trybie i na zasadach określonych stosowanymi przepisami, pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w szczególności wykonywania zadań lub czynności:
a) ławnika w sądzie,
b) członka komisji pojednawczej,
c) obowiązku świadczeń osobistych,
d) wykonywania powszechnego obowiązku obrony,
e)stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, komisji pojednawczej, sądu pracy, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym,
f) przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy albo badań w czasie wolnym od pracy,
g) oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich.

 

Rozdział VI
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

§ 16


Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§ 17


Pracodawca jest obowiązany:
a) zapoznać pracowników w ramach szkolenia wstępnego z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami,
b) prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
c) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
d) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
e) zapewnić przestrzeganie w Urzędzie przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonywanie tych poleceń,
f) zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zrządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

§ 18


1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a następnie także szkoleniom okresowym.
2. Przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów p.poż. jest podstawowym obowiązkiem pracownika.
3. W szczególności pracownik jest obowiązany:
a) znać przepisy i zasady bhp i p.poż., brać udział w szkoleniu i instruktażu stanowiskowym,
b) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
c) dbać o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
d) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
e) współdziałać z przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp,
f) zachowywać porządek i czystość we wszystkich pomieszczeniach miejsca pracy oraz dbać o ich estetykę.

 

Rozdział VII
Ochrona pracy kobiet i pracowników młodocianych

§ 19


1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
2. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w Urzędzie:
-obsługa monitorów ekranowych przez kobiety w ciąży powyżej 4 godzin na dobę.

§ 20


1. Kobiet w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej oraz bez ich zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
2. Kobiet opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 4 nie wolno bez ich zgody zatrudniać
w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej ani delegować poza stałe miejsce zamieszkania.
3. Kobiet w ciąży nie wolno zatrudniać w warunkach narażenia na działanie pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości.
4. Stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
5. Kobiecie karmiącej dziecko piersią przysługują 2 półgodzinne przerwy w pracy wliczane do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do 2 przerw
w pracy po 45 minut każda.
6. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.
7. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwa na karmienie nie przysługuje.

§21


Z uwagi na fakt, że Pracodawca nie zatrudnia pracowników młodocianych niniejszy Regulamin nie zawiera postanowień dotyczących warunków i rodzaju prac im dozwolonych.

 


Rozdział VIII
Wypłata wynagrodzeń

§ 22


1. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników określają:
- Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786)


§ 23


1. Wynagrodzenie pracownika za pełny, miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2. Wynagrodzenie w wysokości ustalonej w indywidualnej decyzji płacowej pracownika płatne jest co miesiąc, z dołu, w terminie do ostatniego dnia miesiąca.
3. Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto bankowe pracownika.

§ 24


Z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podlegają potrąceniu:
- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
- zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
- kary pieniężne,
- inne należności, na potrącenie których pracownik wyrazi zgodę.

 

Rozdział IX
Nagrody pieniężne i kary porządkowe

§ 25


Pracownikom, którzy wzorowo wypełniają swoje obowiązki, przejawiają inicjatywę w pracy oraz uzyskują szczególne osiągnięcia i efekty mogą być przyznawane przez Dyrektora Urzędu nagrody pieniężne.


§ 26


1. Za naruszenie obowiązków pracowniczych i nie przestrzeganie regulaminu pracy pracodawca może zastosować:
- karę upomnienia,
- karę nagany,
- karę pieniężną.
2. Szczególnie rażącym naruszeniem ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest:
- złe i niedokładne wykonywanie pracy, nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków oraz psucie materiałów, maszyn i urządzeń;
- niestawienie się do pracy, spóźnienie się lub samowolne opuszczenie miejsca pracy;
- stawienie się do pracy po spożyciu alkoholu lub jego spożywanie w czasie pracy;
- stawianie się do pracy po spożyciu narkotyków lub innych środków odurzających, jak również ich spożywanie w czasie pracy;
- zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy;
- niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników, podwładnych i interesantów;
- niewykonywanie poleceń przełożonych, które nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;
- nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej;
- nieprzestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych.


§ 27


1. Kary nie można zastosować po upływie 2 tygodni od dnia, gdy przełożony dowiedział się
o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od chwili, gdy pracownik dopuścił się tego naruszenia.
2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.


§ 28


1. Karę stosuje Dyrektor i zawiadamia o tym pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych oraz datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.
2. W ciągu 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu pracownik może wnieść sprzeciw.
O odrzuceniu lub uwzględnieniu sprzeciwu decyduje Dyrektor Urzędu. Jeżeli sprzeciw nie zostanie odrzucony w ciągu 14 dni od daty wniesienia oznacza to, że został uwzględniony.
3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.
4. Mając na uwadze osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie pracownika po ukaraniu Dyrektor Urzędu może uznać karę za niebyłą przed upływem roku.

 

Rozdział X
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych


§ 29


1. Każdy z pracowników jest świadomy przetwarzania jego danych osobowych w celu prowadzenia spraw związanych z zatrudnieniem.
2. Administratorem danych osobowych wszystkich pracowników jest Urząd.
3. Każdy z pracowników posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia.
4. Dane zbierane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą.
5. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Podanie danych wymaganych przez przepisy prawa jest obowiązkowe, inne dane zbierane są na podstawie dobrowolnej zgody.

 

Rozdział XI
Warunki przebywania na terenie Urzędu po zakończeniu pracy

§ 30


Przebywanie na terenie Urzędu poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy dozwolone jest po uzyskaniu zgody przełożonego lub na jego polecenie. Wynoszenie z miejsca pracy jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność Urzędu dozwolone jest tylko za zgodą Dyrektora Urzędu.


Rozdział XII
Przepisy końcowe

§ 31


1. Regulamin pracy został ustalony na czas nieoznaczony i może być zmieniony przez Dyrektora Urzędu.
2. Pracownik potwierdza na piśmie zapoznanie się z regulaminem.
4. Nowo przyjmowani pracownicy potwierdzają zapoznanie się z regulaminem pracy
i zobowiązują się do jego przestrzegania.
5. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Michał Skawiński
Data powstania: 09.02.2017 11:59
Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2017 12:03
Liczba wyświetleń: 683

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 regulamin pracy 09.02.2017 12:02 Michał Skawiński
2 regulamin pracy 09.02.2017 12:02 Michał Skawiński
3 regulamin pracy 09.02.2017 11:59 Michał Skawiński