drukuj

2017-02-09 12:22:28

Statut


Załącznik do uchwały Nr XXXI/151/17
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 31 stycznia 2017 r.


Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach

 


Rozdział I
Postanowienia ogólne

 


§ 1.


1. Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach, zwany dalej „PUP”, jest jednostką organizacyjną powiatu pyrzyckiego, nie       posiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, realizującą zadania powiatu w zakresie polityki rynku pracy na jego obszarze.


2. Zasady funkcjonowania PUP, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych komórek                     organizacyjnych określa „Regulamin organizacyjny” ustalony uchwałą Zarządu Powiatu Pyrzyckiego.


3. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w PUP regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o       pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 


§ 2.


1. PUP działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r.,                     poz. 645 ze zm.);


2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.);


3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870);


4) niniejszego statutu.

 

2. Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PUP należy do publicznych służb     zatrudnienia, w ramach instytucji rynku pracy.

 

Rozdział II
Siedziba i obszar działania

 


§ 3.


1. PUP ma swoją siedzibę w Pyrzycach przy ul. Dworcowej 23.


2. Obszarem działalności PUP jest powiat pyrzycki.

 


Rozdział III
Przedmiot działalności

 


§ 4.


PUP realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie:
   1) polityki rynku pracy,


   2) rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 


Rozdział IV
Gospodarka finansowa

 


§ 5.


1. PUP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.


2. Podstawą gospodarki finansowej PUP jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.


3. PUP prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek     budżetowych.


4. PUP do realizacji swoich celów, tj. promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych, może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł, zwłaszcza bezpośrednio z funduszy celowych oraz środków Unii Europejskiej, a także z innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

 


Rozdział V
Postanowienia końcowe

 


§ 6.


Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Michał Skawiński
Data powstania: 09.02.2017 11:22
Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2017 11:28
Liczba wyświetleń: 593

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Statut 09.02.2017 11:28 Michał Skawiński
2 Statut 09.02.2017 11:28 Michał Skawiński
3 Statut 09.02.2017 11:27 Michał Skawiński
4 Statut 09.02.2017 11:27 Michał Skawiński
5 Statut 09.02.2017 11:26 Michał Skawiński
6 Statut 09.02.2017 11:26 Michał Skawiński
7 Statut 09.02.2017 11:25 Michał Skawiński
8 Statut 09.02.2017 11:24 Michał Skawiński
9 Statut 09.02.2017 11:24 Michał Skawiński
10 Statut 09.02.2017 11:22 Michał Skawiński