drukuj

2011-07-10 12:24:30

Regulamin udzielania pomocy bezrobotnym i pracodawcom ze środków FP


REGULAMIN

PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH POMOCY BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Na podstawie art. 46 ust 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2002) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pyrzycach ustala się następujące zasady przyznawania różnych form pomocy ze środków Funduszu Pracy.

§ 1

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach może z Funduszu Pracy, w ramach posiadanych środków:

 1. bezrobotnym przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

 2. zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

§ 2

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej są rozpatrywane przez Powiatowy Urząd Pracy:

 • właściwy dla miejsca zamieszkania /pobytu/ bezrobotnego lub siedziby pracodawcy,
 • według kolejności zgłoszeń, w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia wniosku oraz innych niezbędnych dokumentów,
 • w ramach limitów przyznanych z Funduszu Pracy na w/w aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

§ 3

 1. Przy udzielaniu środków określonych w § 1 Powiatowy Urząd Pracy kieruje się kryteriami rachunku ekonomicznego, a także społecznym zapotrzebowaniem na dany rodzaj działalności występujący na jego obszarze działania.

 2. Wstępna weryfikacja wniosku o udzielenie środków poprzedzona jest oceną planowanej działalności w aspekcie możliwości prowadzenia jej przez okres nie krótszy niż 12 m-cy.
 3. Wstępna weryfikacja wniosku o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy poprzedzona jest oceną prowadzonej już działalności w okresie poprzedzającym złożenie wniosku, nie krótszym niż 3 m-ce.

§ 4

Środki na podjęcie działalności gospodarczej lub refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy udzielane są na podstawie pisemnej umowy, która jest aktem cywilno-prawnym, do którego mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, a także w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, następujące przepisy:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001z póżn. zm.).
 2. RozporządzeniE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2002)

ROZDZIAŁ II

WARUNKI UDZIELANIA

ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA I DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

§ 5

 1. Bezrobotnemu mogą być przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie wyższej jednak niż 5 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

 2. W sytuacji, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość środków przyznanych osobie bezrobotnej nie może przekraczać 3 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 2 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni niej po założeniu.

§ 6

Powiatowy Urząd Pracy może udzielić środki na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotnemu , jeżeli wnioskodawca:

1) nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,

2) nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

3) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia ,innej pracy zarobkowej, szkolenia , stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych ,prac interwencyjnych lub robót publicznych,

4) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie prowadził działalności gospodarczej,

5) spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

6) nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny.

§ 7

Powiatowy Urząd Pracy może odmówić udzielenia środków na podjęcie działalności gospodarczej lub refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, jeżeli środki Fundusz Pracy mają być przeznaczone na:

 1. wydatki inwestycyjne tj. koszty budowy,
 2. udziały w spółce,
 3. koszty remontów kapitalnych,
 4. zakup nieruchomości, gruntów,
 5. opłaty administracyjne i skarbowe, koncesje,
 6. działalność sezonową,
 7. w 100% na koszty reklamy – oferty, foldery, ogłoszenia,
 8. w 100 % na koszty zakupu towaru
 9. zakup samochodu.

§ 8

 1.  
  1. rozpocząć działalność gospodarczą i dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z Urzędu Miejskiego oraz inne wymagane dokumenty potwierdzające rozpoczęcie działalności tj.: zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, potwierdzenia zgłoszenia działalności w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
  2. wydatkować otrzymane środki Funduszu Pracy zgodnie ze specyfikacją określoną we wniosku, przedstawiając stosowne dokumenty tj. faktury lub umowy kupna-sprzedaży (potwierdzone w Urzędzie Skarbowym).
  1. Powiatowy Urząd Pracy udzielając bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonuje oceny złożonego wniosku kierując się przede wszystkim:

  1. posiadanymi kwalifikacjami lub doświadczeniem zawodowym wnioskodawcy,
  2. posiadaniem lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, z udokumentowanym prawem do dysponowania lokalem (własność, najem, dzierżawa) przez okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy,
  3. popytem, podażą lokalnego rynku na planowaną działalność,
  4. uwarunkowaniami lokalnego rynku pracy,
  1. Ubiegający się o środki na podjęcie działalności gospodarczej składa w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek, który oprócz informacji o wnioskodawcy winien zawierać:

  1. kwotę wnioskowanych środków,
  2. rodzaj działalności, którą bezrobotny zamierza podjąć,
  3. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz planowanej działalności gospodarczej, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń,
  4. szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,

  5. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
  6. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje bądź doświadczenie zawodowe,
  7. kontrakty, umowy przedwstępne, zamówienia od odbiorców (zleceniodawców), potwierdzające zbyt towarów i usług,

  8. dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (np. akt własności, umowa najmu, dzierżawy, wstępne umowy najmu, informacja o możliwości wynajęcia lokalu pod planowaną działalność gospodarczą).
  1. nieotrzymaniu dotychczas ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,

  2. spełnianiu warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.
  1. Podmiot może otrzymać refundację kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – obowiązującego w momencie zawarcia umowy, pod warunkiem zatrudnienia osoby bezrobotnej co najmniej na 24 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy.

  1. nie dokonał zwolnień grupowych,
  2. prowadzenia przez podmiot działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację,

  3. nie zalega z opłacaniem składek i innych danin publicznych,
  4. w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku nie otrzymał ze środków Funduszu Pracy pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, a w przypadku jej otrzymania-dotrzymał warunków umowy i spłacił pożyczkę,
  5. nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku

  1. oznaczenie , w szczególności wskazanie:

   - numeru REGON,

   -numeru NIP,

   - formy prawnej,

  2. liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
  3. kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy oraz źródła ich finansowania,

  4. kwotę kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy,
  5. szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowisk pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii,

  6. rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych na stanowiskach pracy,

  7. wymagane kwalifikacje i inne warunki, jakie powinni spełniać bezrobotni skierowani przez urząd pracy,
  8. kwotę poniesionych w okresie 24 miesięcy kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych na stanowiska pracy bezrobotnych obejmujących wypłatę wynagrodzeń brutto oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne,
  9. liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w poszczególnych 12 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku,

  10. podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania pracodawcy.
  1. niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

  2. niezaleganiu z opłacaniem innych danin publiczno – prawnych,
  3. nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
  4. nieotrzymaniu w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki ze środków Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, a w przypadku jej otrzymania – o dotrzymaniu warunków umowy i spłacie pożyczki,
  5. spełnianiu warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.

  6. informację o pomocy publicznej.

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   § 14

   1. Bezrobotny otrzymujący środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz podmiot otrzymujący refundację kosztów doposażenia, wyposażenia stanowiska pracy zobowiązani są do wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w umowie.

   2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjecie działalności gospodarczej oraz przyznanie podmiotowi refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy uzależnione jest od przedstawienia zabezpieczenia środków w formie weksla In blanco.
   3. Wnioski niekompletnie wypełnione lub bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
   4. Złożony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi.
 2. 1. Bezrobotny otrzymujący środki na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązany jest w okresie 2 miesięcy od dnia ich udzielenia:

  § 9

  § 10

  Do wniosku załącza się także oświadczenia o :

  § 11

  §12

  Powiatowy Urząd Pracy może zrefundować podmiotowi koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby bezrobotnej, jeżeli wnioskodawca:

  § 13

  Podmiot zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego składa w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek, który winien zawierać:

  Do wniosku załącza się także oświadczenia o:

 1.  
  1. Refundacji środków dokonuje się w terminie 1 miesiąca od daty przedłożenia wiarygodnych dokumentów dotyczących wydatkowania poniesionych kosztów na wyposażenie, doposażenie stanowiska pracy.

  1. W przypadku niedotrzymania warunków umowy podmiot zobowiązany jest do zwrotu w ciągu 30 dni dokonanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi .

  2. Bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia udzielenia dotacji, w sytuacji gdy środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem lub działalność będzie prowadził przez okres krótszy niż 12 m-cy.

 2. § 15

  § 16

  § 17

  Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych na te miejsca bezrobotnych oraz realizacji warunków umowy.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 10.07.2011 11:24
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3101

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował